Vatrogasni aparati

VATROGASNI APARATI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA i SERVIS

Da bismo Vam olakšali odabir i nabavu vatrogasnih aparata u našoj LIFELOCK TRGOVINI, izvršit ćemo kratku edukaciju o samim vatrogasnim aparatima, o vrstama požara koje gase, o načinu rada i o uputama korištenja vatrogasnih aparata prilikom gašenja požara.

Za servis i redovni pregled molimo da nas kontaktirate putem elektronske pošte: info@lifelock.hr

Vatrogasni aparat je uređaj koji služi za početno gašenje požara sredstvom za gašenje, koje pod tlakom izlazi iz spremnika vatrogasnog aparata. Nadtlak inertnog plina ili ručne pumpe izbacuje u obliku mlaza sredstvo za gašenje požara.

Podijela vatrogasnih aparata na klase, odnosno vrste požara:

 • A razreda – za gašenje požara krutina kao što su drvo, papir, slama, tekstil, ugljen itd.
 • B razreda – za gašenje požara zapaljivih tekućina ili rastaljenih krutina kao što su benzin, ulje, masti, lakovi, vosak
 • C razreda – za gašenje požara zapaljivih plinova kao što su gradski plin, metan i dr.
 • D razreda – požari zapaljivih metala kao što su aluminij, magnezij, natrij, kalij.
 • F razreda – prilagođeni gašenju požara u kuhinjama, jer efikasno i namjenski gase požar materijala koje nalazimo u kuhinji, a nakon gašenja požara, lakše je čišćenje prostorije.

Vatrogasne aparate obzirom na dizajn dijelimo na:

 • Vatrogasne aparate nastajanjem kemijske reakcije u spremniku (kemijskom reakcijom u spremniku aparata nastaje pogonski plin).
 • Vatrogasne aparate sa bočicom (pogonski plin smješten u posebnoj bočici unutar ili izvan spremnika aparata).
 • Vatrogasne aparate sa stalnim tlakom (pogonski plin smješten izravno u samom spremniku ili je ujedno pogonski plin u spremniku i sredstvo kojim se gasi. Primjer su aparati s CO2.
 • Vatrogasne aparate s pumpom (potreban nadtlak stvaramo ručnom pumpom)

Podijela vatrogasnih aparata prema masi:

 • Prijenosne vatrogasne aparate pogodne za nošenje i ručno korištenje, a ukupna masa nije veća od 20 kg. U ovu kategoriju ne ubrajamo aparat za gašenje vodom i pjenom čija masa ne prelazi 25 kg.
 • Prijevozne vatrogasne aparate, uređaje opremljene ručkom i kotačima za prijevoz čija masa u napunjenom stanju nije veća od 250 kg.

Oznake vatrogasnih aparata su kratke i jasne informacije s parametrima od visoke važnosti, a zakonom su definirane slijedeće oznake:

 1. Utisnuta oznaka (tvornički broj i godina proizvodnje)
 2. Oznaka aparata
 3. Vrijeme neprekidnog pražnjenja
 4. Vrste požara kojima je vatrogasni aparat namijenjen
 5. Posebna upozorenja kada se aparat ne smije koristiti (gašenje požara uređaja pod električnim naponom i dr.)
 6. Najveća vrijednost napona električne struje pri kojem se aparat smije upotrijebiti
 7. Temperaturno djelovanje aparata
 8. Podaci o proizvođaču
 9. Uputa za rukovanje u sažetoj i jasnoj formi s potrebnim slikama

Podijela vatrogasnih aparata obzirom na sredstva gašenja požara:

 • Aparate za gašenje prahom (oznaka S)
 • Aparate za gašenje zračnom pjenom (oznaka Pz)
 • Aparate za gašenje ugljik (IV) oksidom (oznaka CO2)
 • Aparate za gašenje vodom (oznaka V za puni mlaz, a Vr za
 • raspršeni mlaz)
 • Aparate za gašenje vodom i pjenom (oznaka VP)
 • Aparate za gašenje halonom (oznaka HI)
 • Aparate za gašenje kemijskom pjenom (oznaka Ph)

Vatrogasni aparati za gašenje požara prahom (oznaka S) sadrže pogonski plin komprimiran u bočici. Ova vrsta vatrogasnih aparata namijenjena je gašenju požara razreda A, B, C, a uz primjenu odgovarajućeg praha te požara razreda D. Kao pogonski plin koristimo inertni plin, u ovom slučaju CO2.

Na tržište dolaze kao prijenosni vatrogasni aparati s punjenjima masa 1, 2, 3, 6, 9, i 12 kg te prijevozni s punjenjima od 50 i 100 kg.

Aparat je prilikom aktiviranja potrebno držati uspravno, u temperaturnom području -20 do 60 oC, s radnim tlakom 12 do 14 bara za vrijeme aktivacije. (Prije aktivacije tlak u bočici je 58 bara).

Upute za korištenje prijenosnih vatrogasnih aparata s bočicom:

Prilikom uporabe vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa prahom (S) potrebno je izvući žuti osigurač te udarcem ili pritiskom na gumb zatvarača vatrogasni aparat dovesti u stanje  povišenog tlaka, čime je aparat spreman za gašenje. Mlaznicu samog vatrogasnog aparata treba usmjeriti u podnožje vatre te prema potrebi isprekidanim mlazom praha gasiti vatru.

Vatrogasni aparati za gašenje požara sa prahom (stalnim tlakom), namijenjeni su gašenju požara razreda A, B i C.

Vatrogasni aparati sa stalnim tlakom u spremniku uvijek imaju radni tlak s dušikom kao pogonskim plinom.

Izrađuju se kao: prijenosni s punjenjem 1, 2, 3, 6, 9, i 12 kg te prijevozni s punjenjem od 50 kg.

Takvu vrstu vatrogasnog aparata je prilikom aktivacije potrebno držati uspravno, na temperaturnom području -20 do 60 oC. Radni tlak u tijelu aparata varira u rasponu od 12 do 15 bara.

Upute za korištenje prijenosnih vatrogasnih aparata sa stalnim tlakom:

Prilikom aktiviranja vatrogasnog aparaa za gašenje požara prahom sa stalnim tlakom potrebno je aktivirati osigurač, te ovisno o tipu aparata, usmjeriti gumenu spojnu cijev te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem ( S1,S2 i S3 nemaju spojnu cijev, već direktno raspršivanje iz mlaznice aparata). Mlaznicu je potrebno usmjeriti u podnožje vatre te prema potrebi naizmjence prekidati istjecanje praha pomoću ručice ventila.