Izrada Procjene životnog ciklusa proizvoda, Life-cycle assessment, LCA