Izrada Procjene životnog ciklusa proizvoda, Life-cycle assessment, LCA

Izrada i projektiranje Procjene životnog ciklusa proizvoda, Life-cycle assessment, LCA

Izrada i projektiranje Procjene životnog ciklusa proizvoda, Life-cycle assessment, LCA

 

Procjena životnog ciklusa proizvoda (engl. Life-cycle assessmentLCA, koristimo također i nazive life-cycle analysisecobalance i cradle-to-grave analysis) je tehnika za utvrđivanje i procjenu ukupnog djelovanja na okoliš: izrade, korištenja i odlaganja proizvoda. To je alat za sustavno vrednovanje ekoloških aspekata proizvoda ili usluga sustava kroz sve faze njegovog životnog ciklusa.

 

Procjena ciklusa trajnosti proizvoda naziva se još i pristup “od kolijevke do groba” (“cradle- to-grave”). Takav pristup započinje od samog uzimanja sirovine iz okoliša, proizvodnje, distribucije, korištenja i na samom kraju vraćanja materijala natrag u okoliš (Slika 4.1). Omogućava analizu utjecaja na okoliš koji dolaze od svih uključenih stadija. Kontrolnom matricom utvrđuju se stadiji procjene životnog ciklusa i vrste djelovanja na okoliš koje treba uzeti u obzir. Često uključuje i utjecaje koji nisu uzeti u obzir u tradicionalnim analizama, kao što su primjerice izvlačenje sirovina, transport materijala itd. Upravo zbog uključivanja svih utjecaja, LCA nudi sveobuhvatan pogled na ekološke aspekte proizvoda ili procesa.

LCA projektiramo kao sistematičan proces koji uključuje 4 faze:

  1. Svrha i opseg (Goal and Scope Definition): definiranje proizvoda ili usluge koji će se ocjenjivati, definirati kontekst u kojem će se procjena raditi, odrediti granice i koji utjecaji će biti ispitani ovom procjenom.
  2. Faza popisivanja i analiziranja podataka (Inventory analysis): pregled energije i sirovina koje se koriste, ali i emisija u atmosferu, vodu i tlo
  3. Određivanje utjecaja na okoliš (Impact assessment): procjena potencijalnih ljudskih i ekoloških učinaka na uporabu energije, vode i materijala, te izlazi u okoliš, definirani u prethodnom koraku.
  4. Interpretacija (Interpretation): vrednovanje rezultata iz prethodna dva koraka i utjecaj na odabir povoljnih proizvoda, procesa ili usluga koji će imati manji štetni utjecaj.