EHS LifeLock Croatia

Zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita zdravlja-EHS LifeLock Hrvatska Consulting Company

Zaštita okoliša, zaštita na radu, zaštita zdravlja-EHS LifeLock Hrvatska Consulting Company

LifeLock d.o.o. nudi poslovno savjetovanje i trgovinu proizvodima u Zaštiti na radu, Zaštiti zdravlja zaposlenika i kupaca, Zaštiti okoliša i Održivog razvoja (engl. HSE&SD*, HSE, EHS). Naš HSE team sastavljen je od iskusnih stručnjaka i suradnika koji su niz godina usavršavali svoja znanja i širili kompetencije u djelatnostima poslovanja u zaštiti okoliša, zaštiti na radu, zaštiti zdravlja u poslovanju s naftom i derivatima, u maloprodaji, transportu, u autoindustriji, u industriji baterija, u građevinskim djelatnostima i kemijskim i biokemijskim laboratorijima.

Uštedite novac pametnim poslovanjem!

Pozivamo Vas na suradnju u bilo kojim od naših djelatnosti. Predlažemo kao najisplativiji oblik suradnje HSE outsourcing flat-rate, poslovno savjetovanje, Procjena vrijednosti korporacije (Due-Diligence),  ili prema potrebi.

Naše glavne djelatnosti:

 1. Vođenje Zaštite okoliša, zaštite na radu, zaštite zdravlja i održivog razvoja (Outsourcing HSE & SD service)
 2. Usluge poslovnog savjetovanja
 3. Analiza podataka
 4. Obnovljivi izvori energije
 5. Održivi razvoj
 6. Zaštita okoliša
 7. Zaštita na radu
 8. Zaštita zdravlja zaposlenika i kupaca i HACCP
 9. HSE proizvodi

Surađujte s nama i budite godinama ispred Vaše konkurencije!

1.  Poslovno savjetovanje

 • HSE Management System – implementacija i nadogradnja
 • Osposobljavanje vodstva tvrtke u HSE poslovanju kao posebno važan čimbenik u implementaciji sustava upravljanja i sustava kvalitete
 • Environmental Due Diligence projekti, odnosno projekti procjene vrijednosti tvrtke s aspekta zaštite okoliša (stupanj onečišćenja zemljišta, nadzemnih i podzemnih voda)
 • Pripreme i uvođenje ISO Standarda u veće ili manje kompanije – ISO 9001, ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, SCC*, SCC**, SCP, SCCP, HACCP
 • Implementacija sustava istraga i izvješćivanja nezgoda te sustava za analizu korijenskog uzroka nesukladnosti i sustava poboljšanja (engl. Root Cause Analysis)
 • Izrada projektne dokumentacije za EU fondove i za bespovratna sredstva Europske Unije
 • Projektiranje dokumentacije, Procjene utjecaja na okoliš, Studije izvedivosti projekata u zaštiti okoliša
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obaveza procijene utjecaja na okoliš
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu temeljnog izvješća
 • Izrada procijene rizika i osjetljivosti za sastavnice okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Praćenje stanja okoliša
 • Savjetovanje o sigurnosti hrane i monitoring. Savjetovanje o kvaliteti ishrane grupa i pojedinaca.
 • Zastupanje u pravnim sporovima inspekcija zaštite na radu, zaštite okoliša, zaštite zdravlja, sanitarne inspekcije i protupožarne inspekcije.

2.  Analiza podataka

 • Proces unosa i obrade informacija
 • Ekstrapolacija i interpretacija rezultata
 • Odgovorno projiciranje i savjetovanje
 • Istraživanja
 • Stručno mišljenje i rješavanje problema

3.  Održivi razvoj

 • Izrada projekata poslovanja u skladu s Održivim razvojem
 • Sustav upravljanja energijom sukladno HRN EN ISO 50001
 • Projekti Green office i Green production
 • Projekti ostvarenja ušteda vode i energije
 • TV Oglašavanje i marketing

4.  Zaštita okoliša

 • Održivo gospodarenje otpadom
  • Planiranje, praćenje i izvještavanje
  • Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje
 • Sanacije onečišćenog zemljišta i podzemnih voda
 • Projektiranje dokumentacije, Procjene utjecaja na okoliš, Studije izvedivosti projekata u zaštiti okoliša
 • Nadzor provođenja i vođenje projekata zaštite okoliša i dr.
 • Ispitivanja sukladno zahtjevima Zakona RH (Ispitivanje nepropusnosti rashladnih sustava, ispitivanja svojstava otpada sukladno „Zakonu o održivom gospodarenju otpadom“, ispitivanja zemljišta i dr.)

5.  Zaštita na radu

 • HSE Revizije i Interni Auditi
 • Istrage i izvješćivanje nezgoda (Root Cause Analysis)
 • Ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI)
 • Osposobljavanja djelatnika
 • Osposobljavanja izvođača radova (u Contractor Management sustavu)
 • Izrada dokumentacije:
  • PROCJENE RIZIKA prema metodi propisanoj PRILOGOM I. Pravilnika o izradi procjene rizika (N.N., br. 112/14.) i Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 NN 71/14, 118/14, 154/14)
  • PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA i osposobljavanja odgovornih osoba za provođenje evakuacije i spašavanja prema čl. 55 Zakona o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
  • PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA, PLANOVE ZAŠTITE OD POŽARA i PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA na osnovi članka 20. Zakona o zaštiti od požara Republike Hrvatske (N.N., br. 92/10.), Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N., br. 51/12.), Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94., 110/05. i 28/10.), Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (N.N., br. 116/11.).
  • Priprema za certifikaciju i usklađenost OHSAS 18001 i dr.)
  • Izrada Sigurnosno-tehničkih listova (hrv. STL, engl. MSDS)
 • Ispitivanja:
  • ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.)
  • ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA (čl. 38., st. 2. Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.), a prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) obveza mjerenja svake 4 godine.)
  • PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA (prema Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i Zakona o normizaciji (N.N., br. 80/13.)
  • ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI STABILNIH INSTALACIJA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA (Na osnovi članka 40. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnog sustava zaštite od požara (N.N., br. 44/12.), a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.)
  • ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i Pravilnika o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP (HSUP-P601.111 od studenog 2011.) plinskih instalacija radnih prostora, obrta i male privrede i plinskih instalacija industrijskih i mjerno-regulacijskih postrojenja te plinskih kotlovnica.

6.  Zaštita zdravlja zaposlenika i kupaca i HACCP

 • Upravljanje ozljedama na radu i profesionalnim bolestima
 • Sigurnost hrane, monitoring i kemijske i biološke analize hrane sa stručnim mišljenjem
 • Planiranje i vođenje sustava HACCP, te osposobljavanje zaposlenika
 • Promocija zdravlja zaposlenika i kupaca
 • DDD usluge

7.  Proizvodi u zaštiti na radu, zaštiti okoliša i ekološki proizvodi

Za detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate

na e-mail: info@lifelock.hr ili na tel: +385-91-161-85-06

*SD&HSE (engl. Sustanable Development & Health, Safety, Environmental) – Održivi razvoj i Zaštita zdravlja, Zaštita na radu, Zaštita okoliša